Aggressive, Tamanho»: 33-36

Kaltik K Skate JNR Ninja 60
Kaltik K Skate JNR Ninja 60 Aggressive
159,00 €
USD Kids Transformer Black/Grey
USD Kids Transformer Black/Grey Aggressive
179,00 €
Kaltik K Skate JNR Ninja 60 - Blue Steel
Kaltik K Skate JNR Ninja 60 - Blue Steel Aggressive
179,00 €